HORECA 2018, Kuwait

SIAL 2018, Paris

SIAL 2018, Abu Dhabi

HORECA 2019, Kuwait

Gulf Food 2019, Dubai

ANUGA 2019, Germany

FOODEX 2019, Jeddah – SA

Gulf Food 2020, Dubai